(၁၈)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်(စ-ဆုံး)

Written by Thi Ha

သိန်း ၁၅၀၀၀ ကဃ ၆၄၃၄၂၅

သိန်း ၁၀၀၀၀ ခ ၃၉၉၁၂၄

သိန်း ၅၀၀၀ ဎ ၅၀၂၉၃၈

သိန်း ၅၀၀၀ ဒ ၉၉၉၆၀၃

သိန်း ၂၀၀၀ ဍ ၆၉၅၉၃၀

သိန်း ၂၀၀၀ ဟ ၉၅၉၈၅၇

သိန်း ၂၀၀၀ သ ၆၅၀၁၇၁

သိန်း ၂၀၀၀ ဟ ၃၁၂၄၁၀

သိန်း ၂၀၀၀ ရ ၂၁၇၈၃၅

သိန်း ၂၀၀၀ ရ ၅၁၂၆၁၉

သိန်း ၁၀၀၀ ဇ ၅၄၉၂၃၃

သိန်း ၁၀၀၀ ကက ၇၆၀၈၈၆

သိန်း ၁၀၀၀ ဆ ၈၇၅၇၄၉

သိန်း ၁၀၀၀ ကက ၁၅၅၀၇၉

သိန်း ၁၀၀၀ လ ၇၃၃၁၂၁

သိန်း ၁၀၀၀ မ ၆၇၄၇၇၀

သိန်း ၁၀၀၀ ဏ ၄၀၁၉၇၇

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၃ သိန်း ဆုများ

ဋ ၈၅၇၄၈

ဏ ၃၉၆၉၁

စ ၈၉၃၀၁

ကဆ ၈၀၁၄၇

ကခ ၈၃၁၃၉

က ၂၀၄၆၆

ကဆ ၈၂၃၇၅

င ၇၆၃၆၆

က ၁၆၇၄၀

ဠ ၃၆၈၈၈

ဈ ၃၁၃၁၃

သ ၈၁၄၉၃

ရ ၈၈၀၆၀

ဗ ၂၈၉၇၁

ကဃ ၇၄၄၇၇

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်း ဆုများ

ဝ ၅၀၈၀

ကဃ ၂၀၂၅

ဃ ၁၉၂၁

ကဆ ၇၄၂၈

ည ၈၉၁၀

ဖ ၉၄၈၉

ဒ ၉၃၅၇

ဍ ၁၂၈၁

ရ ၃၉၉၉

ဗ ၃၉၄၇

ကဂ ၃၀၈၂

ဓ ၆၈၀၆

ဈ ၆၅၅၄

ဏ ၉၁၃၇

ဓ ၁၅၃၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၁ သိန်း ဆုများ

ဠ ၇၇၂

ကဂ ၁၈၅

ကဂ ၉၉၇

စ ၁၅၅

ဏ ၇၅၄

ည ၇၉၀

ကဃ ၅၀၁

ကဃ ၈၉၃

ဏ ၉၄၈

ဓ ၆၇၄

ယ ၆၅၅

ဋ ၇၄၈

ဠ ၁၁၁

အ ၃၃၈

သ ၇၃၉

ဎ ၄၇၄

ဋ ၆၉၅

က ၁၅၅

ဓ ၇၈၀

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၅ သောင်းဆုများ

ည ၁၁

ဝ ၄၈

ဝ ၈၅

ဍ ၉၇

ဋ ၈၄

ည ၉၅

ကဆ ၉၉

ဆ ၉၄

ဝ ၃၃

ခ ၂၀

ဌ ၄၀

ဎ ၉၆

ဆ ၆၅

ည ၉၁

ကဆ ၂၁

ဃ ၃၅

ဍ ၆၆

ဏ ၉၃

ဗ ၄၆

န ၆၃

****

သိန်း ၅၀၀. တ ၇၃၄၈၀၃. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဃ ၈၅၀၆၅၉. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ည ၇၉၅၃၆၇.

သိန်း ၅၀၀. မ ၆၇၈၁၁၁

သိန်း ၅၀၀. ဆ ၉၁၄၈၀၃

သိန်း ၅၀၀. ဟ ၆၆၂၅၃၇. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဂ ၄၈၂၈၁၀. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဘ ၅၀၇၁၁၉ မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ကဂ ၄၀၃၃၈၆

သိန်း ၅၀၀. ဘ ၉၅၀၃၀၇ မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ခ ၂၁၇၅၉၄. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ကဆ ၇၇၉၄၆၄

သိန်း ၅၀၀. ဂ ၂၉၉၀၁၇

သိန်း ၅၀၀. ဌ ၅၉၃၁၅၉

သိန်း ၅၀၀. တ ၂၈၂၁၈၅.

သိန်း ၅၀၀. သ ၉၃၅၈၃၄

သိန်း ၅၀၀. ဍ ၇၃၆၆၉၀.

သိန်း ၅၀၀. ဌ ၂၉၉၇၈၉. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀ ဍ ၉၃၈၈၃၃

သိန်း ၅၀၀. ရ ၂၀၃၁၃၇.

သိန်း ၂၀၀. ရ ၉၅၂၂၅၁. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဆ ၈၇၉၂၄၇. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဘ ၅၉၃၃၇၂

သိန်း ၂၀၀. ဖ ၉၉၉၀၇၈. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀ စ ၇၉၅၅၇၅. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. န ၃၁၄၄၈၇. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဋ ၈၄၃၀၁၀.

သိန်း ၂၀၀. အ ၈၁၆၀၅၁

သိန်း ၂၀၀. ဗ ၆၄၅၆၁၈. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဆ ၈၆၂၇၅၀. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဂ ၉၅၇၄၀၇.

သိန်း ၂၀၀. အ ၄၆၁၁၈၈

သိန်း ၂၀၀. ထ ၃၃၄၂၄၇. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. စ ၃၁၁၆၈၂. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဋ ၁၁၅၂၇၄

သိန်း ၂၀၀. က ၄၅၄၉၈၂. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဃ ၄၆၆၉၅၇. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဍ ၅၄၈၆၁၄

သိန်း ၂၀၀. ဝ ၅၄၀၁၃၀. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဌ ၈၆၇၇၇၇

သိန်း ၂၀၀. ည ၁၅၉၃၀၈. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. မ ၈၈၀၆၁၈. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ထ ၂၁၇၄၂၆.

သိန်း ၁၀၀. ဟ ၄၉၉၀၈၃. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ကခ ၁၄၂၃၇၇

သိန်း ၁၀၀. ကစ ၅၃၈၇၃၄

သိန်း ၁၀၀. ဌ ၃၃၈၁၈၉. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. အ ၈၅၄၅၃၃

သိန်း ၁၀၀. န ၄၆၃၂၉၅. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. လ ၄၅၃၉၆၃

သိန်း ၁၀၀. င ၇၀၁၂၆၆

သိန်း ၁၀၀. င ၈၄၃၅၀၂

သိန်း ၁၀၀. ည ၅၃၅၆၁၅

သိန်း ၁၀၀. ခ ၄၉၃၃၄၂.

သိန်း ၁၀၀. ဗ ၁၅၆၀၆၂. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ကင ၂၁၁၈၈၈. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ကင ၇၀၇၇၈၀. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ဈ ၆၅၆၈၆၂.

သိန်း ၁၀၀. တ ၆၅၇၂၆၄.

သိန်း ၁၀၀. သ ၂၂၄၆၇၇. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ဝ ၄၂၆၀၁၉.

သိန်း ၁၀၀. ဆ ၁၀၈၉၅၂.

သိန်း ၁၀၀. ကဂ ၆၂၃၉၅၁. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. မ ၁၉၉၆၀၂

သိန်း ၁၀၀. ထ ၅၇၂၉၀၈.

သိန်း ၁၀၀. ဒ ၂၂၄၆၁၀

သိန်း ၁၀၀. ဓ ၃၉၉၂၀၅

သိန်း ၁၀၀. ဒ ၆၈၁၅၇၈.

သိန်း ၁၀၀. ဗ ၁၇၈၃၅၇

သိန်း ၁၀၀. ဘ ၆၇၆၁၇၂. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဓ ၇၁၁၄၅၆. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဈ ၃၁၄၂၁၁. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ကဆ ၃၃၅၂၇၃

သိန်း ၅၀. ဂ ၆၂၄၁၉၄. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဍ ၆၀၀၄၈၆.

သိန်း ၅၀. သ ၈၈၇၀၀၀.

သိန်း ၅၀. ရ ၉၇၄၅၁၃.

သိန်း ၅၀. ဘ ၂၀၁၅၀၄

သိန်း ၅၀. င ၅၄၄၀၀၆.

သိန်း ၅၀. ဂ ၁၆၆၈၆၁

သိန်း ၅၀. ထ ၇၈၆၂၂၂. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. လ ၃၈၉၃၆၈. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. သ ၄၅၃၁၂၉. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဎ ၃၆၉၉၇၀

သိန်း ၅၀. ဋ ၅၃၉၅၆၂

သိန်း ၅၀. ထ ၂၁၃၅၅၀

သိန်း ၅၀. ရ ၃၆၃၄၀၆

သိန်း ၅၀. ကက ၁၃၇၄၅၅

သိန်း ၅၀. ဌ ၅၈၈၃၁၇. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. စ ၅၁၈၁၈၁. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဒ ၈၂၄၆၉၅.

သိန်း ၅၀. ဋ ၅၃၉၀၀၂

သိန်း ၅၀. ဗ ၉၉၈၆၁၁

သိန်း ၅၀. ဈ ၂၁၆၉၄၄.

သိန်း ၅၀. ဝ ၆၄၅၃၄၂

သိန်း ၅၀. ဂ ၅၀၄၀၁၄

သိန်း ၅၀. န ၈၄၄၃၇၄. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဗ ၁၉၉၇၄၄

သိန်း ၅၀. ကခ ၈၃၃၈၂၀. မိုးယံ

သိန်း ၂၀. ဆ ၆၁၅၆၁၅. မိုးယံ

သိန်း ၂၀. ပ ၄၄၇၀၈၀

သိန်း ၂၀. ဆ ၅၄၈၉၆၈. မိုးယံ

သိန်း ၂၀. ကစ. ၅၁၆၇၀၂

About the author

Thi Ha